Skip to content

TEENUSED

Digiküpsuse hindamine

Viime läbi Sinu ettevõtte digitaalse küpsuse hindamise, et saada aru selle võimekusest viia ellu rahvusvaheliseks koostööks vajalikke uudseid tehnoloogiaid, hinnata protsesside tootlikkust ja organisatsiooni võimekust.

Digitaalse küpsuse hindamisel võtsime aluseks Euroopa Liidu kriteeriumid: nutikus, ühilduvus, digitaliseeritus, automatiseeritus, paindlikkus ja kestlikkus. Hindamise tulemused on mõõdetavad nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt. Tulemusi saab omavahel võrrelda, hinnata ja järjestada nii süstemaatiliselt kui vajadustest johtuvalt. Digiküpsuse hindamise tulemusi saab vaadelda mõõtmisaja järgselt koos kommentaaridega hetkeseisust.

Sõltuvalt Sinu ettevõtte suurusest ja digitaaliseerituse tasemest, võtab esmane hindamine aega kuni üks tund.

Digitaalse küpsuse hindamise tulemusel tekib Sul selge arusaam, milline on Sinu ettevõtte protsesside digitaliseerituse tase ja mis on selle tegelikud vajadused. Toome välja Sinu ettevõtte tugevused ja kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele.

Sügavam digitaalse küpsuse analüüs aitab Sul mõista, kuidas automatiseerimise, suurema paindlikkuse ja digilahendustega muuta ettevõte tõhusamaks ning suurendada selle konkurentsivõimet.

Digiküpsuse hindamise tulemused on heaks sisendiks tehisintellekti- ja robootikalahenduste elluviimisel Sinu ettevõttes.

Koolitused

Pakume väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE-dele) tehisintellekti, digitaalsete tehnoloogiate ja robootikaalaseid koolitusi.

Meie partneritel (TalTech, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja IMECC) on laialdased tehisintellekti- ja robootikaalased teadmised, mida hea meelega koolitusel jagame ning mille rakendamiseks pakume Sinu ettevõttele tuge.

Koolitused toimuvad nii Tallinnas kui Tartus ja neid viivad läbi valdkonna tipud meie partnerülikoolidest ning Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskuste (EDIH) võrgustikust. Koolitusele on oodatud tehisintellekti ja robootika uudsetest lahendustest huvitatud  tööstusettevõtted.

Demoprojektid

Eesti tööstusettevõtete digivõimekuse tõstmiseks viime läbi demoprojekte, kus ettevõtete väljakutsete seljatamiseks kasutame tehisintellekti- ja robootikalahendusi.

Väärtustades innovatsiooni laiapõhjalist loomist, algatame demoprojekte võimalikult erinevates valdkondades ning arendame uudseid lahendusi, mis ei dubleeri eraettevõtjate poolt pakutavaid olemasolevaid tehnoloogiaid.

Meie eesmärgiks pole tuua kasu vaid üksikutele ettevõtetele – AIRE seisab kogu tööstuse arengu eest.

Seetõttu loome küll rätseplahendusi koostöös konkreetse ettevõtte või asutusega, kuid tulemus on niivõrd universaalne, et projektist sündinud lahendusi, tooteid või teenuseid on võimalik kohandada ka teistele ettevõtetele või teistesse valdkondadesse. Meie osalusel algatatud demoprojektide tulemused pole konfidentsiaalsed, vaid neist valmivad eri materjalid tehisintellekti- ja robootikalahenduste tutvustamiseks Eestis ja mujal.

Rahastusallikate leidmine

Oleme Sinu ettevõttele teejuhiks õige rahastusallikani jõudmisel. Toetusi on erinevaid ning nende seast sobiliku leidmine on sageli keeruline. Teeme koostööd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS), Eesti Teadusagentuuriga (ETAG), Euroopa Komisjoniga (EK) ning Enterprise Europe (EEN) võrgustikuga, et kaardistada Sinu ettevõtte tehisintellekti ja robootika arenduste ideed ning suunata Sind õige rahastaja juurde. Aitame Sul ehitada üles kontaktvõrgustikku ja jõuda õigete kontaktideni  selleks korraldame igakuiselt AIRE klubi üritusi, kus on kohal potentsiaalsed kliendid, rahastajad, arendajad, konsultandid, pankade ja investorite esindajad.

Kontaktvõrgustiku loomine

AIRE koostöövõrgustiku eesmärk on edendada suhtlust tööstusettevõtete, teadlaste, IT- ja elektroonikaettevõtete ja innovatsiooniprojektide rahastajate vahel. Samuti peame me oluliseks koosloomet ja teabevahetust erialaliitudega.

Omavahelise koostöö tugevdamiseks oleme algatanud ainulaadse ürituste seeria AIRE klubi, mille eesmärk on luua vaba ja vahetu keskkond meie partneritele omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Kohtumised toimuvad augustist-maini igakuiselt Tartus või Tallinnas.

AIRE klubi on ka füüsiliseks kohtumispaigaks, kus ei tutvustata ainult kohalikke teenuseid ja edulugusid, vaid ka piiriüleste keskuste tegevusi, millest võiks kasu olla Eesti tööstusettevõtetel. Olles Eesti riigi ettepanekul üleeuroopalise võrgustiku liige, kuhu kuulub 200+ Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskust, oleme tihedalt seotud ka oma rahvusvaheliste partneritega.