Viimati uuendatud 9.03.2023

1. SIHTGRUPP

 1. TEENUSED
    2.1 Teenustel osalemine
 2. RIIGIABI
    3.1 Vähese tähtsusega abi määruse olulisemad tingimused

    3.2 Üldise grupierandi määruse alusel antava riigiabi olulisemad tingimused

    3.3 Üldise grupierandi määruse artikkel 28

 1. ANDMETE KASUTAMINE JA ANDMEKAITSE
 1. SIHTGRUPP


Tehisintellekti ja robootikakeskus AIRE (AIRE) teenused on suunatud väikese kuni keskmise suurusega (VKE) tööstusettevõtetele.

AIRE sihtgrupp on töötlev tööstus (EMTAK C) ja tootmisega tegelevad ettevõtted. Vajadusel saab pärida info@aire-edih.eu sihtgruppi kuulumise osas. Erandina on oodatud osalema sihtgrupivälised ettevõtted veebiseminaridel ja koolitustel (koolitustel vabade kohtade olemasolul).

Sihtgruppi ei kuulu ettevõtted, kelle peamine tegevusala on põllumajandus.

Väikese kuni keskmise suurusega ettevõtte kriteeriumid:

Kriteeriumid ühe majandusaasta kohta

KÄIVE BILANSIMAHT TÖÖTAJATE ARV
Kuni 50 miljonit  Kuni 43 miljonit Kuni 249 
 1. Masina- ja metallitööstus 
 2. Puidutööstus
 3. Tekstiili- ja rõivatööstus
 4. Toiduainetetööstus 
 5. Muu tööstus
 6. Mööblitööstus 
 7. Paberi- ja trükitööstus
 8. Muude mittemetalsete toodete tootmine 
 9. Elektroonika, elektriseadmete ja
  masinate tootmine
 10. Kummi- ja plastitööstus tegevusala 
 11. Transpordivahendite tööstus 
 12. Jäätmete töötlemine  
 13. Keemiatööstus
 14. Omatootega tootmisettevõtted
 15. Ettevõtted, kes alustavad tootmisega
 1. TEENUSED

AIRE poolt osutatavatel teenusel osalemine arvestatakse üldjuhul ettevõtetele vähese tähtsusega abina, mis on riigiabi vorm. Rohkem infot riigiabi kohta leiate järgmises alapunktis.

Igal ettevõttel on 2 aasta jooksul kasutada 200 000 EUR vähese tähtsusega abi limiiti.

Ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki saate kontrollida registrikoodi alusel rahandusministeeriumi kodulehelt selle lingi all.

Juhul, kui ettevõtja pole riigiabi saanud, ei kajastu vastav ettevõtja veel registris.

Teenusel osalemine arvestatakse väikese kuni keskmise suurusega* ettevõttele VTA** või üldise grupierandi arvestuses** 
Digiküpsuse hindamine ja ettevõtte esmanõustamine 600 EUR
Tehisintellekti nõustamine 1400 EUR
Robotiseerimise nõustamine 1400 EUR
Koolitus 480 EUR
Veebiseminar 200 EUR
Finantseerimise nõustamine – avalikud meetmed 800 EUR
Finantseerimise nõustamine – erakapitali kaasamine 800 EUR

* Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte määratluse alusena kasutatakse üldise grupierandi määruse Lisas 1 toodud määratlusi.

** Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes

*** Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks

2.1 TEENUSTEL OSALEMINE

AIRE teenus(t)ele (digiküpsuse hindamine, koolitused, veebiseminarid, AI nõustamine, robotiseerimise nõustamine, finantseerimise nõustamine – avalikud meetmed; finantseerimise nõustamine – erakapitali kaasamine) registreerimisega aire-edih.eu kodulehe kaudu kinnitab ettevõte, et:

 • Ettevõte on teadlik, et teenusel osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi komisjoni määruse nr 1407/2013 mõistes.
 • Ettevõttel on VTA (vähese tähtsusega abi) limiiti vähemalt teenuse maksumuse ulatuses. Lisandub aasta jooksul 1 kord tehtava AIRE digiküpsuse hindamise ja nõustamise teenuse summa 600 EUR.
 • Ettevõte on teadlik, et AIRE projekti raames hinnatakse ettevõtte digiküpsuse taset kolmel korral (aastase vahega).
 • Ettevõte on VKE (väikese või keskmise suurusega ettevõte).
 • Juhul, kui ettevõte kuulub kontserni, ei ületa kontserni üleselt VTA 200 000 EUR piiri.
 • Ettevõte kinnitab, et ei ole majanduslikes raskustes ega maksuvõlgades.
 • Teenusele registreerimisega kinnitab ettevõte luba kasutada VTA jääki teenusel osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele juhul, kui ettevõte katkestab teenusel osalemise.
 • Ettevõte on teadlik, et ettevõtte digiküpsust hinnatakse AIRE projekti raames kolme aasta vältel.
 • Tulenevalt VTA andmise tingimustest on teenusel osalemine kooskõlastatud ettevõtte juhiga.
 • Ettevõte on teadlik et juhul, kui toetuse saamise järgselt selgub, et ettevõtte esitatud andmed toetuse saamiseks ei ole korrektsed, siis tekkinud kulu katab ettevõte.

AIRE koolitused ja veebiseminarid

Veebiseminaridele on lubatud osalema ka sihtgrupivälised ettevõtted, kellel on vaba VTA jääki osalemiseks.

Veebiseminaril osalemine arvestatakse ettevõttele 200 EUR ühe osaleja kohta VTA-na.

Veebiseminaridel osalemisega ei ole ettevõttel kohustust läbida AIRE digiküpsuse hindamise ja esmanõustamise teenust, kui tegu on ettevõtte esmakordselt AIRE teenusele registreerimisega.

Koolitustele on oodatud osalema vabade kohtade olemasolul ka sihtgrupivälised ettevõtted, kellel on piisavalt vaba VTA jääki osalemiseks. Sihtgrupivälised ettevõtted ei pea läbima digiküpsuse hindamise ja nõustamise teenust.

Koolitusel osalemine arvestatakse ettevõttele 480 EUR ühe osaleja kohta VTA-na.

 1. RIIGIABI

AIRE teenuseid osutatakse väikese ja keskmise suurusega (VKE)* tööstusettevõtetele. AIRE teenuste kasutamiseks on ettevõttel võimalus valida, kas abi (ettevõtjale osutatud teenuse maksumuses) arvestatakse vähese tähtsusega abi (VTA) määruse** või üldise grupierandi määruse*** alusel. Teenusele registreerides toetab ettevõtet lisaküsimuste olmasolul riigiabi osas kliendihaldur.

Kohaldatava riigiabi liigi valimisel on abiks järgmine tabel (AIRE teenustele kohalduvad riigiabi reeglid):

Teenus Riigiabireegli viide
Digiküpsuse hindamine ja ettevõtte digitaseme analüüs, esmanõustamine 1)     VTA määrus – teenus on vähese tähtsusega abi nii väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) kui suurettevõtjate puhul.

2)     Üldise grupierandi määruse artikkel 28 (VKE-dele antav innovatsiooniabi).

AI ja robootika otstarbekuse hindamine
AI ja robootika koolitused
Finantseerimise alane nõustamine
Muu ettevõttepõhine nõustamine
AI ja robootika demoprojektid 1)     VTA määrus – teenus on vähese tähtsusega abi nii VKE-de kui suurettevõtjate puhul

2)     Üldise grupierandi määruse artikkel 28 (VKE-dele antav innovatsiooniabi).

3)     Üldise grupierandi määruse artikkel 25 (Teadus- ja arendusprojektidele antav abi)

* Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte määratluse alusena kasutatakse üldise grupierandi määruse Lisas 1toodud määratlusi.

** Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes.

*** Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks.

3.1 VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI MÄÄRUSE OLULISEMAD TINGIMUSED

 1. Ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma koos muudest allikatest varem saadud vähese tähtsusega abiga ei tohi mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot (VTA määrus, artikkel 3 lg 2). Vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks VTA määruse artikli 2 lõikes 2 nimetatud ettevõtja.
 2. Vähese tähtsusega abi ei anta VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.
 3. Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse VTA määruse artiklis 5 sätestatud vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

3.2 ÜLDISE GRUPIERANDI MÄÄRUSE ALUSEL ANTAVA RIIGIABI OLULISEMAD TINGIMUSED

 1. AIRE keskuse poolt pakutavad teenused liigituvad kas üldise grupierandi määruse artikli 25 (teadus- ja arendusprojektidele antav abi) või artikli 28 (VKEdele antav innovatsiooniabi) alla.
 2. Üldise grupierandi määruse I peatükis (artiklid 1 kuni 9) sätestatud tingimusi kohaldatakse üldtingimustena nii artiklis 25 (teadus- ja arendusprojektidele antav abi) kui ka artiklis 28 (VKEdele antav innovatsiooniabi) toodud abi andmise puhul. Sealhulgas:
  • Üldise grupierandi määruse alusel ei anta riigiabi üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5 sätestatud juhtudel, sh ettevõtjale, kellele Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, esitatud korraldus abi tagasimaksmiseks on täitmata;
  • Üldise grupierandi määruse alusel ei anta riigiabi raskustes ettevõtjale üldise grupierandi määruse artikkel 2 punkti 18 tähenduses;
  • Üldise grupierandi määruse alusel riigiabi andmisel ei tohi abi saaja alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist Tallinna Tehnikaülikoolile. Taotluses tuuakse vähemalt üldise grupierandi määruse artikli 6 lõikes 2 sätestatud teave.
 3. Lisaks eelnevale peab abi andmine vastama grupierandit reguleerivas artiklis toodud tingimustele, st kas artiklis 25 (teadus- ja arendusprojektidele antav abi) või artiklis 28 (VKEdele antav innovatsiooniabi) sätestatule, sõltuvalt valitud abi liigist.
 4. Üldise grupierandi määruse artikli 25 alusel võib AIRE teenustena riigiabi anda alusuuringuteks, rakendusuuringuteks, tootearenduseks või teostatavusuuringuteks. Alusuuringu mõiste on sätestatud üldise grupierandi määruse artikli 2 punktis 84, rakendusuuringu mõiste artikli 2 punktis 85, tootearenduse mõiste artikli 2 punktis 86 ja teostatavusuuringu mõiste artikli 2 punktis 87
  • Alusuuring – eksperimentaalne või teoreetiline töö, mida tehakse peamiselt selleks, et omandada uusi teadmisi nähtuste ja uuritavate faktide põhialuste kohta ilma otsese kaubandusliku rakenduse eesmärgita;
  • Rakendusuuring – kavandatud uuringud või kriitilised uuringud uute teadmiste ja oskuste hankimiseks, mida saaks kasutada uute toodete, protsesside või teenuste arendamisel või selleks, et täiustada märkimisväärselt olemasolevaid tooteid, protsesse või teenuseid. See hõlmab rakendusuuringu (ja eriti geneerilise tehnoloogia valideerimise) jaoks vajalike komplekssete süsteemide komponentide loomist ning võib sisaldada prototüüpide konstrueerimist laboris või olemasolevaid süsteeme simuleerivas keskkonnas, samuti katsetootmisliine;
  • Tootearendus – olemasolevate teaduslike, tehnoloogiliste, ärialaste ja teiste asjakohaste teadmiste ja oskuste omandamine, ühendamine, kujundamine ja kasutamine uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste arendamise jaoks. Siia hulka võivad kuuluda ka tegevused, mille eesmärk on uute toodete, protsesside või teenuste mõisteline määratlemine, kavandamine ja dokumenteerimine. Tootearendus võib hõlmata uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste prototüüpide loomist, demonstreerimist, pilootkasutust, katsetamist ja valideerimist reaalsusele vastavas tööseisundi keskkonnas, kui põhieesmärk on mittevalmis toodet, protsessi või teenust tehniliselt täiustada. Tootearenduse hulka kuulub ka kaubanduslikul eesmärgil kasutatavate prototüüpide ja katseprojektide arendamine, kui prototüüp on tingimata kaubanduslik lõpptoode ja kui selle tootmine üksnes demonstreerimise ja valideerimise eesmärgil on liiga kallis. Tootearendus ei hõlma olemasolevate toodete, tooteliinide, tootmisprotsesside, teenuste ja muude toimingute rutiinset või perioodilist muutmist, isegi kui sellised muudatused tähendavad täiustamist;
  • Teostatavusuuring – projekti potentsiaali hindamine ja analüüs, mille eesmärk on toetada otsuste tegemise protsessi, tehes objektiivselt ja ratsionaalselt kindlaks projekti tugevad ja nõrgad küljed, võimalused ja ohud ning samuti selgitades välja projekti elluviimiseks vajalikud vahendid ja projekti eduväljavaated.
 5. Üldise grupierandi määruse artikli 25 alusel alusuuringuteks, rakendusuuringuteks või tootearenduseks antava abi puhul on abikõlblikud artikli 25 lõikes 3 sätestatud kulud. Teostatavusuuringuteks antava abi puhul on abikõlblikud teostatavusuuringu kulud.
 6. Artikkel 25 sätestab abi osakaalu eri tüüpi teadus- ja arendustegevuse kategooriate kaupa (alusuuringud, rakendusuuringud, tootearendus, teostatavusuuringud), samuti abi osakaalu suurendamise võimalused, kuid igal juhul eeldatakse ettevõtja poolse omafinantseeringu olemasolu.
 7. Üldise grupierandi määruse artikli 25 alusel alusuuringuteks antava riigiabi puhul on abi maksimaalne osakaal 100 protsenti abikõlblikest kuludest.
 8. Üldise grupierandi määruse artikli 25 alusel rakendusuuringuteks antava riigiabi puhul on abi maksimaalne osakaal:
  • 70 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  • 60 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  • 50 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.
 9. Juhul, kui rakendusuuringu projekt hõlmab üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 90 kohast tõhusat koostööd vastavalt artikli 25 lõike 6 punkti b alapunktis i sätestatule või projekti tulemusi levitatakse laialdaselt, on abi maksimaalne osakaal:
  • 80 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  • 75 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  • 65 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.
 10. Üldise grupierandi määruse artikli 25 alusel tootearenduseks antava riigiabi puhul on abi maksimaalne osakaal:
  • 45 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  • 35 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  • 25 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.
 11. Juhul, kui tootearenduse projekt hõlmab üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 90 kohast tõhusat koostööd vastavalt artikli 25 lõike 6 punkti b alapunktis i sätestatule või projekti tulemusi levitatakse laialdaselt, on abi maksimaalne osakaal:
  • 60 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  • 50 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  • 40 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.
 12. Üldise grupierandi määruse artikli 25 alusel teostatavusuuringuteks antava riigiabi puhul on abi maksimaalne osakaal:
  • 70 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  • 60 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  • 50 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.
 13. Juhul, kui omafinantseering on nõutav, st juhul, kui abi ei saa anda 100% osakaaluga, peab omafinantseering olema minimaalselt üldise grupierandi määruse artiklis 25 toodud suuruses (vastavalt valitud teadus- ja arendustegevuse liigile).


3.3 ÜLDISE GRUPIERANDI MÄÄRUSE ARTIKKEL 28

 1. Üldise grupierandi määruse artikli 28 alusel VKEdele antava innovatsiooniabi puhul on abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 28 lõikes 2 sätestatud kulud:
 1. patentide ja muude immateriaalsete varade omandamise, valideerimise ja kaitsmise kulud;
 2. kulud teadusasutustest või teadmisi levitavatest organisatsioonidest või suurettevõtjate poolt lähetatavatele kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele, kes tegelevad teadus- ja arendustegevuse või innovatsiooniga abisaaja loodud uuel töökohal ja ei asenda teisi töötajaid;
 3. innovatsiooni nõuandeteenuste ja tugiteenuste kulud.
 1. Üldise grupierandi määruse artikli 28 alusel VKEdele antava innovatsiooniabi puhul on abi maksimaalne osakaal 50 protsenti abikõlblikest kuludest.
 1. Innovatsiooni nõustamisteenuste ja innovatsiooni toetavate teenuste kasutamise raames antava abi osakaalu võib suurendada kuni 100 protsendini abikõlblikest kuludest, kui abi kogusumma ei ületa 200 000 eurot ettevõtja kohta mistahes kolmeaastase ajavahemiku jooksul.
 2. „innovatsiooni nõustamisteenused” (üldise grupierandi määruse artikkel 2 lg 94) — konsultatsioonid, abi ja koolitus järgmistes valdkondades: teadmussiire, immateriaalse vara hankimine, kaitsmine ja kasutamine, neid hõlmavate standardite ja eeskirjade kasutamine;
 3. „innovatsiooni toetavad teenused” (üldise grupierandi määruse artikkel 2 lg 95) — tööruumide, andmepankade, raamatukogude, turu-uuringute, laborite, kvaliteedimärgistuse, katsetamise ja sertifitseerimise pakkumine, et töötada välja tõhusamad tooted, protsessid või teenused;
 4. „teadmussiire” (Euroopa Komisjoni teatise (2014/C 198/01) „Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi raamistik punkt 15, alapunkt v) – protsess, mille eesmärk on omandada, koguda ja jagada väljendatavaid ja vaiketeadmisi, sealhulgas oskusi ja pädevust, nii majandusliku kui ka mittemajandusliku tegevuse käigus, näiteks teadus koostöö, konsulteerimise, litsentsimise, edasiarenduse, avaldamise ning teadlaste ja nimetatud tegevusaladega seotud muude töötajate liikuvuse kaudu. Lisaks teaduslikele ja tehnoloogilistele teadmistele hõlmab see muud liiki teadmisi, näiteks teadmisi standardite ja standardeid sisaldavate õigusaktide kasutamise kohta ning tegelike töötingimuste ja organisatsiooniinnovatsiooni meetodite kohta, ja immateriaalse vara kindlakstegemise, omandamise, kaitsmise ja kasutamisega seotud teadmiste haldamist.
 1. Juhul, kui omafinantseering on nõutav, st juhul, kui abi ei saa artikli 28 lg 4 alusel anda 100% osakaaluga, peab omafinantseering olema minimaalselt 50% abikõlblikest kuludest.
 1. ANDMETE KASUTAMINE JA ANDMEKAITSE

Ettevõtete andmed
AIRE kasutab juriidilise isiku avalikke andmeid projekti tingimustega kooskõlastamise eesmärkidel (VKE staatuse kontroll ja VTA jäägi kontroll).

Isikuandmete kaitse
Koolitustel ja veebiseminaridel osalemisel väljastab akrediteeritud asutus (Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool) täiendkoolitustunnistuse. Selleks, et täiendkoolitustunnistust väljastada, küsitakse registreerumisel osaleja isikukoodi ja aadressi (aadressi võib asendada ettevõtte aadressiga). AIRE tagab osalejate isikuandmete kaitse ning sellega saab tutvuda AIRE privaatuspoliitika lehel.